Photo Album

President Ibrahim Mohamed Solih meets Former President Uz. Maumoon Abdul Gayoom

12 March 2019

Related Articles

ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު