Photo Album

Vice President departs to Germany

04 March 2019

Related Articles

Vice President departs Male’ to attend the ITB Fair to be held in Berlin from 06-10 March 2019
04 March 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައި.ޓީ.ބީ ފެއާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޖަރުމަނުވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
4 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު