Photo Album

The President participate in SBI 45th Anniversary function

09 February 2019

Related Articles

SBI always plays an important part in supporting and managing finances for individuals and businesses
09 February 2019, Press Release
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެސް.ބީ.އައި އިން އަބަދުވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު