Photo Album

Vice President visits Ministry of Youth, Sports and Community Empowerment

23 January 2019

Related Articles

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
23 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President enquires on the current situation of Ministry of Youth, Sports and Community Empowerment
23 January 2019, Press Release