Photo Album

The new Ambassador of Italy presents credentials to the President

21 January 2019

Related Articles

The new Ambassador of Italy presents credentials to the President
21 January 2019, Press Release
އިޓަލީ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު