Photo Album

Function to mark the Unity Day

26 December 2012

Related Articles

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ޙާދިޘާއިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ސީދާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު
President Calls the Country to Take Lessons of the 2004 Tsunami Disaster
26 December 2012, Press Release