Photo Album

Presentation of Letter of Appointment to Mr Mohamed Rasheed as the Ambassador of the Maldives to China

23 December 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޗައިނާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު
President Appoints an Ambassador to China
23 December 2012, Press Release