Photo Album

President Nasheed Observes Implementation of GST

03 October 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލޭގެ ބައެއް ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ޖީ.އެސް.ޓީ ނެންގެވުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2011, ޚަބަރު
President Observes Implementation of GST in Male’
03 October 2011, Press Release