Photo Album

President Nasheed's meeting with senior representatives of the world's main international human rights NGOs

14 September 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސް މަންދޫބުންނާ ޖެނީވާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Holds Dialogue with International NGOs
15 September 2011, Press Release