Photo Album

Meeting at Grantham Research Institute for Climate Change

09 September 2011

Related Articles

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށްޓާމެދު ޤާނޫނީ މުޢާހަދާއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، މޭރީ ރޮބިންސަން ފައުންޑޭޝަން-ކްލައިމެޓް ޖަސްޓިސް އިން އިންތިޒާމްކުރި، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Attends Meeting on Possible Legal Form of New Climate Agreement
10 September 2011, Press Release