Photo Album

New Serbian Ambassador presents credentials to the President

30 May 2011

Related Articles

ސަރބިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުވައިފި
30 މޭ 2011, ޚަބަރު
New Serbian Ambassador Presents Credentials to the President
30 May 2011, Press Release