1.      ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

2.      ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް (އެޕްރޫވަލް، އެކްރެޑިޓޭޝަން އެންޑް އޮޑިޓިންގ ނިޒާމެއް) އެކުލަވާލައި، މިކަންކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން.

3.      ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ (ޓިވެޓް) ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓިވެޓް ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން.

4.      ވަޒީފާތަކަށް އެވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުތައް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން.

5.      ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމަކީ، ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފުޅާ، އެންމެނަށް ބައިވެރިވެވޭ ނިޒާމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

6.      ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަޢުލީމު ނިންމާ ދަރިވަރުން އިތުރުކުރުމަށް، ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

7.      ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންތެރި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި، އެދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

8.      އެހީދޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

9.      ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން، މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ހިންގުވުމާއި، އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

10. އެހީދޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކޯސްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި، އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

11. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އެކަށަޅައި، އެކަމާބޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒުކުރުން.

12. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި ޤައުމީ ބޭނުންތަކާގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވަމުންދޭތޯ ބެލުން.

13. މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް ބެލެހެއްޓުމާއި، ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަސްވެނީންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.

14. ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

15. މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ގުޅުވައިދިނުމާއި، ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ދިނުން.

16. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރެވޭނޭގޮތްތައް ތަނަވަސްކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތައް ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

17. މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން. 

18. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި، ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

19. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ.

1.      މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

2.      ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ

3.      މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް

   މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނާ ގުޅިފައިވާ، އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން، ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށުން ހިންގާ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއެކެވެ. މި އޮތޯރިޓީއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

1.        ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، އިޞްލާޙުކުރުމާއި، އެ އޮނިގަނޑު ތަންފީޒުކުރުން.

2.        ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ފެންވަރުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ފަރުމާކުރާ ކޯސްތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށްތޯ ބަލައި ފާސްކޮށް، އެކޯސްތައް ހިންގުމުގެ  ހުއްދަ ދިނުމާއި، މިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން. 

3.        ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ފެންވަރުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ހިންގާ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު އެ ކޯސްތައް ހިންގަނީ ހުއްދަދީފައިވާ ފެންވަރަށްތޯ ބަލައި ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ އޮނިގަނޑެއް ރާވައި އެ މަސައްކަތް ހިންގުން.

4.        ފެންވަރު ބެލުމަށް އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި އާންމުކުރުމާއި، ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއި، މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.

5.        މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އެކްސްޓަރނަލް އެކަޑެމިކް އޮޑިޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ހެދުން.

6.        ރާއްޖޭގައި ސަނަދުގެ (ކޮލިފިކޭޝަންތަކުގެ) ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް އުފައްދާ މުއައްސަސާތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމާބެހޭ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

7.        މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ސަނަދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް (ދަފްތަރެއް) އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުން.

8.        ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީތަކާއެކު ކޮލިފިކޭޝަންތަކުގެ ދާއިރާގައި ވިލަރެސްކުރުން.

9.        މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މުއައްސަސާތަކުން އެމީހުންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް   ކުރަން ޤަޞްދުކުރާ ކަންކަމުގައި އެފަރާތްތަކަށް ކޮލިފިކޭޝަންތަކާބެހޭ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުން.

10.    ސަރުކާރުން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި، ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ދަރިވަރުންނާއި، ދަސްވެނީންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި، މި މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުކުރުން.

11.    މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންޓަރނަލް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

12.    ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

13.    ކޮލިފިކޭޝަންސް ރެކޮގްނިޝަންއާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދޭން ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ކޮލިފިކޭޝަންތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

14.    މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ރޮނގުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް

1.      އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ސްކީމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ރައްކާކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

2.      ޓިވެޓް ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވާ ތަމްރީނުދޭ ފަރާތްތަކާއި، އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މި ދެފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

3.      އެމްޕްލޯޔަރ ބޭސްޑް ޓްރޭނިންގ ހިންގާނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުން.

4.      ރަސްމީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ސަރޓިފިކެޓެއް ނެތި އެއްބާވަތެއްގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް މަތީ ހަރުފަތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ޓިވެޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެފަރާތްތަކަށް ޓްރޭޑް ސަރޓިފިކެޓް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

5.      ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާތަކަށް މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ޓްރޭނިންގ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމާއި، އެތަކެތި މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.

6.      ކޮންޕީޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑްތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ލެވެލްއާއި ޕަރފޯމަންސް ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ބައިވެރިންގެ ސްކިލް އެސެސްކުރާނެ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެސެސްމަންޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

7.      ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާލާވެފައިވާ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ފަންނުތައް (މިސާލު: ކިއްސަރު ވަޑާން، އަތްކަން ކުރުން، ލިޔެލާޖެހުން، ވިޔުމާއި ޖަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް) ފާހަގަކޮށް، މި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ފެންވަރު ކަނޑައެޅުން.

8.      ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮވައިޑަރުންނާއި، އެސެސަރުންގެ ދަފްތަރެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މި ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮވައިޑަރުންނާއި، އެސެސަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

9.      އޮކިއުޕޭޝަނަލް ދާއިރާތަކުން ފަންނީ މާހިރުންގެ ޕެނަލްތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެ ޕެނަލްތަކުގެ ފަންނީ އެހީގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮންޕީޓެންސީ ސްޓެންޑަރޑްތައް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލަށާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމާއި، ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރާ ބައިވެރިންނަށް ސަރޓިފިކެޓް ދިނުމާއި، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ޓްރޭނިންގ މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (ޓީ.އެމް.އައި.އެސް) ގައި ހިމެނުން.

10. ޓިވެޓް ނިޒާމުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާދިނުން.

11. ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި، ދަރިވަރުންނާއި، ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޓިވެޓް ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

12. ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާ (އިންސްޓިޓިއުޝަން ބޭސްޑް ޓްރޭނިންގ، އެމްޕްލޯޔަރ ބޭސްޑް ޓްރޭނިންގ، ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ، އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް)ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، ތަމްރީނު ދޭނެ ފަރާތްތަކާއި ތަމްރީނު ލިބިގަންނާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި މާކެޓްކުރުން.

13. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ބެންޗްމާރކްކުރެވިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓިވެޓް ނިޒާމް ފަރުމާކުރުމާއި، ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ޓިވެޓް ނިޒާމު ހިންގާގޮތް ބަލައި، އެ ޤައުމުތަކުގެ ޓިވެޓް ނިޒާމް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.

 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ މަސައްކަތްތައް

1.      ވަޒީފާތަކަށް އެވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، މި ތަމްރީންތައް ހިންގުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ހޯދުން.

2.      މޯބައިލް ސްކިލްސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

3.      ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ހުނަރުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

4.      ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެއްސުން.

5.      މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަރުހަލާއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ތަމްރީނުތައް ފަރުމާކުރުން.

6.      ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އޯޕަން ލާރނިންގއާއި އީލާރނިންގ މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުން.

7.      ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާލާވެފައިވާ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ ފަންނުތައް (މިސާލު: ކިއްސަރު ވަޑާން، އަތްކަން ކުރުން، ލިޔެލާޖެހުން، ވިޔުމާއި ޖަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް) ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރުން.

8.      ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލްގެ ދާއިރާތަކުން އައު އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށާއި އައު އީޖާދުތައް އީޖާދުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، އެފަދަ އުފެއްދުންތަކާއި އީޖާދުތައް ފެތުރުން.

9. ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ތަމްރީނާގުޅޭ ދިރާސާތައްކޮށް، އެ ދިރާސާތައް ޝާއިޢުކުރުން.