ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
25 ޖޫން 2014
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބައެއް ބަދަލު ގެންނެވުން
25 ޖޫން 2014
1435 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސުން
22 ޖޫން 2014
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އުވާލެއްވުން
19 ޖޫން 2014
1435 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސެވުން
19 ޖޫން 2014
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އުފެއްދެވުން
28 އޭޕްރިލް 2014
މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމަށް އަލުން ފެށްޓެވުން
6 ފެބުރުވަރީ 2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާނީ ކައުންސިލް އުވާލެއްވުން
19 ޖަނަވަރީ 2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުވާލެއްވުން
19 ޖަނަވަރީ 2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފެއްދެވުން
19 ޖަނަވަރީ 2014