ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދަ ހޯއްދެވުމާބެހޭ
12 ފެބުރުވަރީ 2015
ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މުވައްޒަފުންވެސް ގަޑިޖެހުމުން ގަޑީލާރި ނެގޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
10 ފެބުރުވަރީ 2015
ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމާއި ސިޓީ އެޑްރެސްކުރެއްވުން
8 ފެބުރުވަރީ 2015
"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން" ގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބަލަހައްޓަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
4 ފެބުރުވަރީ 2015
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ހިތާމަ ފާޅުކުރުން
23 ޖަނަވަރީ 2015
"ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް" ގެ ގޮތުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން
21 ޖަނަވަރީ 2015
މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް އަހަރުގެ ލޯގޯއާއި ޝިޢާރު ކަނޑައެޅުއްވުމާއި، ލޯގޯއާއި ޝިޢާރު ބޭނުން ކުރެއްވުން
28 ޑިސެންބަރު 2014
މާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް، މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 9، 10، 11 މި ތިން ދުވަހު، ބަންދު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
8 ޑިސެންބަރު 2014
މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 7 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާއި، ޑިސެންބަރު މަހުގެ 8 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދު ދެ ދުވަސްކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
6 ޑިސެންބަރު 2014
ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި، ކުރިން އެފަދަ މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، އެކިއެކި ލަޤަބާއި ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބު އަލުން ކަނޑައެޅުއްވުން
9 ނޮވެންބަރު 2014