"އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް" ސަރުކާރުގެ ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރެއްވުން
22 ޖޫން 2016
"މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ"ގެ ނަން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަލުން ހަމަޖެއްސެވުން
22 ޖޫން 2016
ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދާ މުދާ، އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ނޫނީ ނުއުފުލާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
2 ޖޫން 2016
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވާފައިވާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ނަޞީރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރުން
25 މޭ 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިސްލާޙާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅުން
11 މޭ 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 94/6 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން "އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް" އުފެއްދުން
11 މޭ 2016
1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސެވުން
10 މޭ 2016
"މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް" އުފެއްދެވުން
5 މޭ 2016
2016 ވަނަ އަހަރަށް ޝިޢާރެއް ކަނޑައެޅުއްވުމާއި، ޝިޢާރު ބޭނުންކުރެއްވުން
5 އޭޕްރިލް 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/42 (ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އުފެއްދެވުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އުވާލެއްވުން
8 މާރިޗު 2016