ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޮގަސްޓް 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޮގަސްޓް 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
މަސްޖިދުލް ފުރްޤާން ހުޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖޫން 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
[ފެހިފަތް] ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޖޫން 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 29 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ‏‏ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ‏ ‏ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
29 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏ސީ-އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދްމަތް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ‏ ‏ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
29 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏"ހަވީރު" ނޫހުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު‏ ‏ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
24 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏ސަބާ މޯލްޑިވްސްގެ އުފެއްދުންތައް އިބްރާހ‏ީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ‏‏އެއަރޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި ވިއްކަންފެށުން، އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ‏‏ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް ‏‏އަޙްމަދު ‏ ‏ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
21 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 އޭޕްރިލް 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު