އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ''ޕޯސްޓް އެވޯޑިންގ ސެރެމަނީ'' ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 އޮކްޓޫބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ''ސްޓޫޑެންޓްސް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑްސް 2023'' ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޮކްޓޫބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
''އެމް.އެން.ޔޫ. ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023'' ހުޅުވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އެމް.އެން.ޔޫ. ބުކް ރައިޓިންގ ގްރާންޓްސްގެ ދަށުން ނެރެވޭ ފޮތްތައް ނެރުމަށާއި، އެމް.އެން.ޔޫ. ފޮތް މައުރަޒު އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީން ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ވެލިރަން އެވޯޑް 2023" ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
''ސިނަރޖީ ކެއަރ ހިޔާ ޤުރްއާން މުބާރާތް 1444''ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
''މާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން'' އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހިޔާ ތެރަޕީ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް