ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ "މަސްޖިދުލްހުދާ"ގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިހުގެ ނެރުތައް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް އިތުރުކުރުމަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ވިލާ ކޮލެޖުގެ "ސްޓޫޑެންޓް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑްސް 2021" ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"އެކުވެރި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ" ނެޓްވަރކިންގ ޑިނަރގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޓީ.ވީ.އެމް.ގެ "ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު" ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވި އިންޓަރވިޔު
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ "ކުރިމަގުގެ ރޭވުން" ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް އުނގަންނައިދިނުން" އަތްމަތީ ފޮތް ނެރެދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 އޮގަސްޓް 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް