މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ޚިޠާބު
10 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު