2020 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޘާނަވީ އަދި މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް "މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު" ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮގަސްޓް 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
"އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް" ގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 އޮގަސްޓް 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމުގެ ގޮތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޮގަސްޓް 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން 1 ވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕާއި، ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ޖުލައި 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 132 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ޖުލައި 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
މަޓީން އިންތިޒާމުކުރި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން ޔޫބީލް އެވޯޑް ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 ޖުލައި 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލްގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ޖޫން 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 ޖޫން 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިމީ ޙައްލު، ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ރަށްވެހިންނަށް! ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުގެ ބަސްތައް ތަޢާރުފް ކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޖޫން 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް