މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މުސްކުޅި ދަރިވަރުންނަކީ، މަދަރުސީ ދައުރުގެ އެކުވެރި ގުޅުންތަކާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅި ލާމެހިފައިތިބި ބައެއް ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް "ފަޚުރުވެރި ހިޔާ އެވޯޑު" މިނަމުގައި ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް އަރުވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2009
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ގެންގުޅެގެން ނޫނީ، ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
17 އޭޕްރިލް 2009
ރަސްގެތީމު ތަރައްޤީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ބޮޑު މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
17 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ މާލެއިންވެސް ލިބެންހުރި ހުރިހާ ފަރުވާއެއް ލިބޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވުން ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޭޕްރިލް 2009
އަނގޮޅިތީމު ފަޅުކުރެއްވުމުގެ އެއްވެސް ފިކުރެއް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ނެތްކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިނގާ ސަރުކާރެއް، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުހިނގާނެ ކަމަށާއި، ޚުދުމުޚްތާރުކޮށްވެސް ނުހިނގާނެ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޭޕްރިލް 2009
މިވޭތުވެދިޔަ 5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކިތަންމެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި، ކިތަންމެ މަގުތަކެއް ފަހިވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ހެނދުނު ފަށްޓަވައިފި
16 އޭޕްރިލް 2009
”އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ހިންގެވުމަށްޓަކައި 2006ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކާއެކު ކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތު ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ގޮތެއް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2009