ނުކުޅެދުންތެރިކަން މެދުވެރިވެފައިވާ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވާ "ޕްލީޒް ކެމްޕެއިން" ހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޒުވާނުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރްޞަތުގައި ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
17 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފެށްޓެވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް، މާދަމާގެ ރޭޑިއޯ ޚިތާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވާނެ
17 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އ.ދ.ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ހިރިޔާ ސްކޫލް ރަސްމީގޮތުން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ
ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ތަޢްލީމީ ފަންޑް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހިންގެވުމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވެގެން ޤައުމުގެ ހެވާއި ލާބަ ކުރިއަށް ނެރުއްވައިގެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2009