ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި [ތަރިކަ] މަޝްރޫޢުގެ ލޯގޯ ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެއްވުން
14 އޮގަސްޓް 2018
2018 ސެޕްޓެންބަރު 23 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
12 އޮގަސްޓް 2018
2018 އޮގަސްޓު 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
1 އޮގަސްޓް 2018
2018 ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
28 ޖުލައި 2018
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައްޔާއި އެކިއެކި އިޙްތިފާލުތަކުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުން
25 ޖުލައި 2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅުން
3 ޖުލައި 2018
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސެވުން
29 އޭޕްރިލް 2018
އ.ދ ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުން
1 އޭޕްރިލް 2018
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމާގުޅޭ
2 ފެބުރުވަރީ 2018
"ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ" އުފެއްދެވުން
31 ޖަނަވަރީ 2018