1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސެވުން
10 މޭ 2016
"މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް" އުފެއްދެވުން
5 މޭ 2016
2016 ވަނަ އަހަރަށް ޝިޢާރެއް ކަނޑައެޅުއްވުމާއި، ޝިޢާރު ބޭނުންކުރެއްވުން
5 އޭޕްރިލް 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/42 (ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އުފެއްދެވުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އުވާލެއްވުން
8 މާރިޗު 2016
"ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވުން
25 ފެބުރުވަރީ 2016
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި [ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އިޔަރ] ގެ ލޯގޯ ބޭނުން ކުރެއްވުން
7 ފެބުރުވަރީ 2016
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ ނަން "މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން" އަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
25 ޖަނަވަރީ 2016
"ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވުން
28 ޑިސެންބަރު 2015
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
19 ޑިސެންބަރު 2015
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
27 ނޮވެންބަރު 2015