ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައްޔާއި އެކިއެކި އިޙްތިފާލުތަކުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުން
25 ޖުލައި 2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅުން
3 ޖުލައި 2018
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސެވުން
29 އޭޕްރިލް 2018
އ.ދ ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުން
1 އޭޕްރިލް 2018
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމާގުޅޭ
2 ފެބުރުވަރީ 2018
"ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ" އުފެއްދެވުން
31 ޖަނަވަރީ 2018
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުން
21 ޖަނަވަރީ 2018
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޤައުމީގޮތުން ދުވަހެއް ފާހަގަކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
3 ޖަނަވަރީ 2018
2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަސް ބަންދުދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
27 ޑިސެންބަރު 2017
ޙާފިޡުކަމުގެ އިމްތިޙާނުކުރުމާއި، ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދުދޫކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ކުރައްވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
25 ޑިސެންބަރު 2017