މަންތާ އެއަރ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް "މަންތާ ވިންގްސް" އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ޑިސެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް 10 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ޑިސެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"މާސްޓަރ ޑެންޓަލް ސްޓޫޑިއޯ" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން އަވަށުގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 ޑިސެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޑިސެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2021" ގެ ގްރެޖުއޭޝަން ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ "އުފަންވެނި" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހޯރަފުށީ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް