ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޖަނަވަރީ 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1985 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގައި، ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ބަޔާން
23 ޑިސެންބަރު 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފާދިއްޕޮޅު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1984 ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
41 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ނޮވެންބަރު 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދުނިޔޭގެ ޕޯސްޓާބެހޭ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޮކްޓޫބަރު 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ބަހާއި އަދަބުގެ އަޑުގެ 100 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮގަސްޓް 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1404 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 އޮގަސްޓް 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާލެއަތޮޅުގެ އާ އަތޮޅުއޮފީސް ތުލުސްދޫގައި ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޖުލައި 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ 20 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް