ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެއްވި ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަންޓް
16 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
[ރަށްފެހި] ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
[ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް]ގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އއ. އުކުޅަހު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އއ. ފެރިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަވާ ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ކ. ދިއްފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފެށްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ޑިސެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް