ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށާއި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
11 ފެބުރުވަރީ 2009
ބަރުމާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ އަންގ ސަން ސޫ ކީ ދޫކޮށްލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2009
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ފާދިއްޕޮޅު "ފެލިވަރު" ބަދަލުކުރައްވައި، ފެލިވަރަކީ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ އިދާރީ މަރުކަޒަކަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2009
”ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ބިލު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2009
2 އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށާއި، 13 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2009
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދެއްކި މަގަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަދަލުވެގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާއި ޙިކްމަތްތެރިކަމާއި، ކެތްތެރިކަން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރޒް ކޯ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޢާދިލް ސަލީމް އިސްކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އިޢްލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި ނޫސްބަޔާންތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވަން ފެށްޓެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2009