މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީން ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 އޭޕްރިލް 2019
ފިންލެންޑް ސަރުކާރުން ސައުތު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ދެއްވި ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
8 އޭޕްރިލް 2019
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
8 އޭޕްރިލް 2019
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީން ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 އޭޕްރިލް 2019
ދިރިއުޅުމުގެ ކަންނެތް އާދަތަކަށް ދީލައިނުލައި، ޙަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އެނބުރި އައުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2019
އިއްޔެ ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޭޕްރިލް 2019
މި އެޕްރީލް މަހުގެ 7 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވޯޓުލައްވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓުލައްވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2019
މި ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
4 އޭޕްރިލް 2019