ދިވެހި ދައުލަތުން މި އަހަރު ދެއްވާ އެކިއެކި އިނާމުތައް ދެއްވުމަށް ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ، މި މަހުގެ 26ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2020
ދުވުންތެރިޔާ ނަޞްރުﷲ އަޙްމަދުގެ 60 ވަނަ މެރެތަންގެ މެޑައްޔާއި ޖަރޒީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2020
ދިވެހި ސަރުކާރުން ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަންއާ ގުޅިގެން "ނޫ ރާއްޖެ"، މި ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާޙުކޮށްފި
16 ޑިސެންބަރު 2020
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ތިންވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2020
ޔުނިސެފްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2020
ޔުނިސެފުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2020
އެސްވާޓީނީގެ ބޮޑުވަޒީރު އެމްބްރޯސް ޑްލަމިނީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފައްދަވައިފި
14 ޑިސެންބަރު 2020
ނޭޝަނަލް ޓެރެރިޒަމް ރެސްޕޮންސް ޕްލޭންގެ ދަށުން ހިންގާ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބާއްވަވައިފި
13 ޑިސެންބަރު 2020
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި
13 ޑިސެންބަރު 2020