‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކޯވިޑް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
28 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ޔޫ.އޭ.އީގެ ދުބާއީގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސްޕޯ 2020 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2021
ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ފެސިލިޓީސް ލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2021
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމު ކުރިއެރުވޭނީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020ގައި ފަލަސްޠީނުގެ ޕެވިލިއަންއާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޕެވިލިއަންއާ އަދި ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޕެވިލިއަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
27 އޮކްޓޫބަރު 2021
މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ އެއް މަސައްކަތަކީ ލާމަރުކަޒު ކުރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޮކްޓޫބަރު 2021
ކޯވިޑްގެ ދަތި ހާލަތުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ދެއްކީ ސްކޫލްތަކުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އޭގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓިގެން ކުރާކަމަކަށްވުމީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޮކްޓޫބަރު 2021
އެންމެންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި، ރައްކާތެރި، ހަމަހަމަ މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގު ޗާޓް ހަދަންޖެހޭ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 އޮކްޓޫބަރު 2021