ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯގެ ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާގެ ރީޖަނަލް އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ހައި-ލެވެލް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އ.ދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަވާފައިވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
7 އޭޕްރިލް 2022
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2022
މި ރަމަޟާން މަހާ ބައްދަލުވިއިރު، އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބެނީ ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވި ދީނީ އަޅުކަންތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާތީކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޭޕްރިލް 2022
ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ޤައުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ކުރެވޭ، ދިރިއުޅުމަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ، މަސައްކަތެއް ދަސްކުރެވިފައިވާ ކުއްޖަކަށް ވުމަށް އަޒުމުކަނޑައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
31 މާރިޗު 2022
ޞުލްޙަ، އިންސާނީހައްޤު އަދި ޑިމޮކްރަސީއާ ބެހޭގޮތުން އަޙްމަދު ސަލީމް ލިޔުއްވި "ރިވެލި" ފޮތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
31 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަރލްޑް ގަވަރންމަންޓް ސަމިޓް 2022 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔޫ.އޭ.އީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފި
31 މާރިޗު 2022
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުއްވައިލައްވައިފި
31 މާރިޗު 2022
ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސާއިލް އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރައްވައި ލިޔުއްވައިފައިވާ "އެ ދުވަސް ގެނެވޭނެ" ފޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
30 މާރިޗު 2022
ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓް 2022 ގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
30 މާރިޗު 2022