ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ހުޅުދެއްޔަށް ވަޑައިގެންފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2019
އެކަނި ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަންމައިންނާއި ބައްޕައިންނަށް ދޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް އިޞްލާޙު ކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2019
އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓުގެ މަގާމަށާއި، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2019
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއްވާލައްވައިފި
14 އޮކްޓޫބަރު 2019
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
14 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޯގްރަފީގެ ޚިދުމަތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
14 އޮކްޓޫބަރު 2019
"މިލާން ކްރިކެޓް އެވޯޑް ނައިޓް" ޙަފުލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2019
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
12 އޮކްޓޫބަރު 2019