"ހުނަރުވެނި 2019" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
23 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
21 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
21 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. އިހަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
21 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާރަންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
21 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. މާރަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
21 ޖޫން 2019
ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލްވާނީ ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ވެގެންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޖޫން 2019
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019