މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 129 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
29 އޮގަސްޓް 2019
ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަކީ، މިހާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެރަށު މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީއަށް ވަޑައިގެންފި
29 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. މާފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި
29 އޮގަސްޓް 2019