ފުވައްމުލަކު އިރުދެކުނު ފަރާތުގައިވާ ފަރިކެޑަ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް އިތުރު މިންގަނޑެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020
ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް މިހާތަނަށް ފޯނުން ނުގުޅިހުރި ފަރާތްތަކުން އެ ބޭފުޅުންގެ ފޯނު ނަންބަރު ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2020
"ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި
2 ފެބުރުވަރީ 2020
"ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2020
ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި 7 ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮއްސި
2 ފެބުރުވަރީ 2020
ކޮމަންވެލްތުގެ ޢާއިލާއާ ރާއްޖެ އަލުން ގުޅުމުގެ މުނާޞަބާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2020