ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. ތުރާކުނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އުލިގަމަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. އުލިގަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މޮޅަދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. މޮޅަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
20 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2019