އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެޝަނަލް ޗެސް އާކޭޑް ހުޅުއްވައިދެއްވުން
28 އޮގަސްޓް 2019
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2019
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2019
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އުފައްދަވައިފި
27 އޮގަސްޓް 2019
އިސްލާމީ ދަޢުލަތްތަކުގެ އަންހެނުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ސޮއި ކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
27 އޮގަސްޓް 2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން 4 މުޢާހަދާއެއްގައި ސޮއި ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށައަޅުއްވައިފި
27 އޮގަސްޓް 2019
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
27 އޮގަސްޓް 2019
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
27 އޮގަސްޓް 2019
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝޫރެންސްގެ ތެރެއިން ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޮގަސްޓް 2019