ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި
3 އޭޕްރިލް 2019
ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިޑް ކުރެވޭ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުމާއެކު މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަގު 50 އިންސައްތަ ކުޑަވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 އޭޕްރިލް 2019
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޚާއްޞަކުރި ދަތުރުދާ ރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއުލާނު ކޮށްދެއްވައި، ކޮންސެޕްޓް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2019
ތަޢުލީމު ވަރުގަދަކުރުމަށްވުރެ ބޭނުންތެރި އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
2 އޭޕްރިލް 2019
އޯޓިޒަމާ ގުޅޭ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަސީގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް" އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
31 މާރިޗު 2019
ހަނިމާދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
31 މާރިޗު 2019
"ބްރޭކް ދަ ބެރިއަރ" ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
30 މާރިޗު 2019
ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ބައެއްކަމުގެ ޔަޤީންކަން، ހުރިހާ ފުލުހުންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
29 މާރިޗު 2019