ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2020
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރާއްޖޭން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ޑިސެންބަރު 2020
ފުވައްމުލަކު މަގުހެދުމާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖިމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2020
އުފެއްދުންތެރި ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޑިސެންބަރު 2020
ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުވޭތުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2020