ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ޔޫ.އޭ.އީ.ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުވާ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްވިޔަސް މި ސަރުކާރުން ނުކޮށް ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ދިވެހި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދެއްވާ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޮކްޓޫބަރު 2021
މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން: ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައި
26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރޭ
26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫ.އޭ.އީގެ ބޮޑުވަޒީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާއާ އެކު ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020ގެ ރާއްޖޭގެ ޕެވިލިއަން ބައްލަވާލައްވައިފި
25 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
25 އޮކްޓޫބަރު 2021
ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020ގެ ބޭނުން އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށާއި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގައި، ދައްކާ ވާހަކަތަކަށްވުރެ ޢަމަލު ގިނަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
25 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޔޫ.އޭ.އީގެ ދުބާއީގައި ކުރިޔަށްދާ އެކްސްޕޯ 2020 އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
25 އޮކްޓޫބަރު 2021