އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
12 އޮކްޓޫބަރު 2019
"ރެސިލިއަންޓް އެންޑް ރިލެންޓްލަސް؛ ހަރ ސްޓޯރީ" މައުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި، މުޙައްމަދު ޝަހީބް، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބ. އަތޮޅު ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ގުޅީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019