މިއަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު 25 ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމު ކުރެވޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެކްސްޕޯ 2020 ދުބާއިއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލައްވައިފި
29 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވަރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
29 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް، ޔޫ.އޭ.އީ ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 މާރިޗު 2022
ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔޫ.އޭ.އީ ސަރުކާރާ ދެމެދު މުހިންމު އެއްބަސްމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
29 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ވަރލްޑް ގަވަރންމަންޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
29 މާރިޗު 2022
ސީޝޭލްސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 މާރިޗު 2022
ފުވައްމުލައް ސިޓީއާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ކުރެއްވި 4 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފި
28 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގެ ބަނދަރު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
28 މާރިޗު 2022
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަރލްޑް ގަވަރންމަންޓް ސަމިޓް 2022 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔޫ.އޭ.އީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
27 މާރިޗު 2022