"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޕެޝަލް ނީޑްސް އެޑިޔުކޭޝަން" ގެ ނަން "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
19 ޑިސެންބަރު 2018
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުން
28 ނޮވެންބަރު 2018
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅު
18 ނޮވެންބަރު 2018
2018 ނޮވެންބަރު 18 ވަނަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2018
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންނެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2018
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
18 ނޮވެންބަރު 2018
ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2018
ރިޔާސީ އާދައުރު ފެށުމާގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްމަގާމުތައް ހަމަޖެއްސެވިގޮތް
18 ނޮވެންބަރު 2018
2018 ސެޕްޓެންބަރު 18 ވަނަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
16 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި [ތަރިކަ] މަޝްރޫޢުގެ ލޯގޯ ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެއްވުން
14 އޮގަސްޓް 2018