ރާއްޖެ ޓީ.ވީ. ގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވި އިންޓަރވިޔު
17 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޙިފްޡު ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސަރވިސް އެކްސަލެންސް ޕްރޮގްރާމް އިފްޠިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލަކު ޙާފިޡުން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޢަމަލީ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ މަލްޓި-ޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ދެ ކްލާސްރޫމްގެ ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް