ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ހޯރަފުށި ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ، ހދ، ށ އަދި ނ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހއ ހޯރަފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ، ހދ، ށ އަދި ނ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެސްޓޯނިއާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2024
މިފެށޭ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބްރޫނާއީގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ރަސްގެފާނަށް ތަހުނިޔާ ‌‏ފޮނުއްވައިފި‏
23 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅޭ "ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
23 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާ 'އަހާ' ސިލްސިލާގެ ފޯރަމެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
23 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ގއ އާއި ގދ ގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި 5 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
22 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަކޮށް މިސްކިތްތަކަށް ފަންޑެއް ގާއިމުކޮށްދީފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
22 ފެބުރުވަރީ 2024