ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި ޗައިނާގެ ސީ.އެމް.އީ.ސީގެ އޮފިޝަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 ޖަނަވަރީ 2020
އަންނަ ފެބުރުވަރީ 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި
6 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
4 ޖަނަވަރީ 2020
ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
1 ޖަނަވަރީ 2020
މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ، ފުދުންތެރި، ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 ޖަނަވަރީ 2020
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ‌‏ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި‏
31 ޑިސެންބަރު 2019
‎ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2019
‎އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން ނޫނީ ޙައްލުކުރަން ދަތި ކިތަންމެ މައްސަލައެއް މިހާރުވެސް އެބަހުރި- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ޑިސެންބަރު 2019
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޙާޞިލުކުރި މުހިންމު ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރައްވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2019