އީޕީއޭ އަކީ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖޫން 2019
ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވައިފި
13 ޖޫން 2019
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
12 ޖޫން 2019
ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ފާހަގަކުރެވޭ 11 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
12 ޖޫން 2019
"ވޯލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން" އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއި ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅަކަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
12 ޖޫން 2019
"ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށި" ފޮޓޯ މައުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
11 ޖޫން 2019
ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދުމަށް ލިބުނު ފަހި ފުރުޞަތެއް –ނައިބު ރައީސް
11 ޖޫން 2019
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު ހުޅުއްވައިލައްވައިފި
10 ޖޫން 2019
"ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް"ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
9 ޖޫން 2019
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި
9 ޖޫން 2019