އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި އިތުރު މުހިންމު 6 އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސް ސޮއިކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށީ ތިން ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސީޝެލްސްގެ ނެޝަނަލް ހިސްޓްރީ މިއުޒިއަމާއި ޕަރސަވަރެންސް ސެކެންޑްރީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސްއާ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ސީޝެލްސް ސަރުކާރުން ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގެންފި
2 އޮގަސްޓް 2019
މީހަކަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ހެޔޮ ޢަމަލަކީ ދަސްވެފައިވާ އެއްޗެއް އެހެން މީހަކަށް އުނގަންނައިދިނުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ރަށު ކައުންސިލާއި، ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގެންފި
1 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 އޮގަސްޓް 2019