އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2022
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް އެ މީހަކު ހުރި ރަށަކުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްދިނުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރަމުންދާ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަނަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން މަނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
4 ޖަނަވަރީ 2022
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ލާމަރުކަޒުކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖަނަވަރީ 2022
މި ސަރުކާރަކީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާނެ ސަރުކާރެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަންދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
4 ޖަނަވަރީ 2022
ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތަކުގެ 85 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފަރު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަށް ބާރުވެރިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވީތީ ސަރުކާރަށް ކައުންސިލުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
4 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ފަސް ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
4 ޖަނަވަރީ 2022