މަގުމަތީގެ ތޮއްޖެހުމާއި ޕާކިންއަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2019
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ޙަސަން ސާޢިދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޑިސެންބަރު 2019
‎ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2019
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖް ފޮނުއްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަޤީޤީ މާނައިގައި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޑިސެންބަރު 2019
ޔޫ.އޭ.އީގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
2 ޑިސެންބަރު 2019
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019