މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް 11 އަދި 12 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދެ ދުވަސްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
4 އޭޕްރިލް 2021
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 އޭޕްރިލް 2021
ތާރީޚު ދިރާސާކުރުމަކީ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ޤައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޭޕްރިލް 2021
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރައްވައިފި
31 މާރިޗު 2021
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައްވައިފި
31 މާރިޗު 2021
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު ރަށުގެ މިލްކުވެރިކަން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 މާރިޗު 2021
ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްއަށް ކޮވިޑް-19 ބަލިން އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
30 މާރިޗު 2021
ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އައްޑޫސިޓީއަށާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ދެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލު ބައްލަވައިލައްވައިފި
29 މާރިޗު 2021
މަދަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، ބަދަލުވުމަށްފަހު އެޅުނު އެންމެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ދާދިފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލު- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
29 މާރިޗު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
29 މާރިޗު 2021