އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީގެ ފަރާތްޕުޅުން، ކޮމަންވެލްތްގެ ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
24 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2022
އަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޝަރަފުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަލީއަޙުދު ދެއްވި މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
24 ޖޫން 2022
ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން 2022 ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
24 ޖޫން 2022
ރުވާންޑާއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތާއި އެ ޤައުމުގެ ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ދެއްވި ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
23 ޖޫން 2022
ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރުވާންޑާއަށް ވަޑައިގެންފި
23 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ކަލައިދޫ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
23 ޖޫން 2022
ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑަށް އަސަރުފޯރާ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
22 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރުވާންޑާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
22 ޖޫން 2022