ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންނާ ބަހައްޓަވާ ގާތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން ކައުންސިލްގެ ކައިރިއަށް އައިސް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން ބިލެތްފައްސަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން ދެއްވި ޔަޤީންކަމާ އެއްގޮތަށް ނޫމަރާގައި ފައްޓަވާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރެއްވި
27 ފެބުރުވަރީ 2024