ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. ވާދޫގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. ރަސްގެތީމު ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ރ. މާކުރަތާއި، ރ. އުނގޫފާރުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހދ. ނެއްލައިދޫގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހދ. ވައިކަރަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހދ. މަކުނުދޫއާއި ހދ. ކުމުންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 10 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ޑިސްއެބިލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޅ. ހިންނަވަރު ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2023