ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމުކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 މާރިޗު 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމުކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 މާރިޗު 2024
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނަމަ، އެކަންކަން ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މާރިޗު 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމުކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާއްޑޫއަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. މާޅޮހުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ދަރަވަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމުކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ އަތޮޅު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާއްޑޫ ހަމަޖައްސަވައި، މި ހަފުތާތެރޭގައި އެކަމުގެ ލިޔެކިޔުން ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރައްވާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024