ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ނެޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
5 ޖުލައި 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "އެޗް.އާރް. ޕަރސްޕެކްޓިވް ޝެއަރ" ޕްރޮގްރާމްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
4 ޖުލައި 2020
ޖުލައި 5 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އާންމުކޮށް ހުޅުއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
2 ޖުލައި 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއްގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2020
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ހުޅުވާލައްވައިފި
1 ޖުލައި 2020
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަލުން އެކުލަވާލެއްވުމާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކެބިނެޓް ވަރކިންގ ސެޝަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި
30 ޖޫން 2020
ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު 2020 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރުކުރައްވައިފި
30 ޖޫން 2020
ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޯވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އައު މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުކުރާނަން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
29 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގައި ހުރި އިޖުތިމާޢީ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
29 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އެން.ޑީ.އޭގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ، އަލަށް އެކުލެވާލެއްވި ބޯޑު މެންބަރުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖޫން 2020