"ސްކޫލް ކޮރިޑޯ އެކްޓިވިޓީ ހާރޓީ ބްރޭކްސް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
'ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކޮންމެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއްގައި ވެސް ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ' - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
28 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ދެމެހެއްޓެނިވި އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ކަށަވަރުކުރަން ސިޑްސްގެ ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
27 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
27 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވ. އަތޮޅު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ޖަޒީރާ ކެނޯ ރޭސް" ނިންމުމު ގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019
"ޖަޒީރާ ކެނޯ ރޭސް" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019