އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖް ފޮނުއްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަޤީޤީ މާނައިގައި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޑިސެންބަރު 2019
ޔޫ.އޭ.އީގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
2 ޑިސެންބަރު 2019
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019
ހިޔާ މަޝްރޫޢު ފްލެޓްތަކަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވައިފި
1 ޑިސެންބަރު 2019
ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ އިސްރާފުކުރުން ހުއްޓާލައި ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
1 ޑިސެންބަރު 2019