ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑެންޓަލް ކެއަރ ޔުނިޓް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
17 އޭޕްރިލް 2019
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2019
"ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ" ކެންޕެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2019
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ ވީހާ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް، ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 އޭޕްރިލް 2019
ފަލަސްތީނުގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019
ފްރާންސްގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019
ޔުގަންޑާގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019
ދިވެހީންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ކާބަފައިން ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަން ކަމާއިއެކު މިއަދާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
13 އޭޕްރިލް 2019
"އަމީނިއްޔާ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ފެއަރ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019
އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒެބިޝަން“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019