ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
13 އޮގަސްޓް 2022
ޘަޤާފީ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުއްވަައިދެއްވައިފި
13 އޮގަސްޓް 2022
ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު މުހިއްމު- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
13 އޮގަސްޓް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށިސިޓީއަށާ ހދ. ނޮޅިވަރަމަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
13 އޮގަސްޓް 2022
އެކިދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޮގަސްޓް 2022
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުއްވައިލައްވާނެ
10 އޮގަސްޓް 2022
މިދިޔައަހަރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނު ކުރެއްވި ގިނަ ކަންތައްތައް ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައި- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
7 އޮގަސްޓް 2022
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު ހިތް ހަމަޖެހުމާއެކު އައު އަޒުމަކާއެކު ކިޔެވުން ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަރިވަރުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2022
ސަރުކާރަށް އަދި ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާއަށް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 އޮގަސްޓް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ހަތަރު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2022