ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓަރ ފޯ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ހުޅުދެލި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
ސިންގަޕޫރުގެ ސެންޓްރަލް ނާކޮޓިކްސް ބިއުރޯ އަދި ޕްރިޒަން ސަރވިސްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
25 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު