ޚަބަރު

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއްގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކަން ރައްދުވާގޮތަށް މިހާރަކަށް އައިސް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގައި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019
މިންތީގެ ނަޒަރަކުން ވިސްނުމުގެ މުހިންމުކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަޒީރުންނަށް އަރުވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019
ޖަޕާނު ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019
ވަރލްޑް ބޭންކާއި އައި.އެފް.ސީގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2019
ކިއުބާއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2019
އިޓަލީ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2019
ކިއުބާއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

64 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ސިފައިންގެ ހުވާކުރުމާއި ބަޑި ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޖަނަވަރީ 2019, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއްގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކަން ރައްދުވާގޮތަށް މިހާރަކަށް އައިސް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގައި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
މިންތީގެ ނަޒަރަކުން ވިސްނުމުގެ މުހިންމުކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަޒީރުންނަށް އަރުވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
ޖަޕާނު ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު