ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ފޮނުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުން
15 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20، 21 އަދި 22 މި ތިން ދުވަހަކީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ތިން ދުވަސް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
14 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާއި، 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
6 ސެޕްޓެންބަރު 2015
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު (ނ.ޢ.ޢ.ވ) އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
18 އޮގަސްޓް 2015
މިނިވަންކަމުގެ ރަންޔޫބީލްގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ލުޔެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން މި ޖުލައި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުން
27 ޖުލައި 2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަލުން ކަނޑައެޅުން
23 ޖުލައި 2015
2015 ޖުލައި 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
14 ޖުލައި 2015
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ" ޤާއިމު ކުރެއްވުން
13 ޖުލައި 2015
1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސުން
19 މޭ 2015
ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި، ކުރިން އެފަދަ މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، އެކިއެކި ލަޤަބާއި ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބު އަލުން ކަނޑައެޅުއްވުން
19 މޭ 2015