"މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ"ގެ ނަން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަލުން ހަމަޖެއްސެވުން
1 ޖުލައި 2014
"މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ"ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއް އުފެއްދެވުން
1 ޖުލައި 2014
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް މިއަހަރު ނަން ހުށަހެޅުއްވުން
1 ޖުލައި 2014
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
25 ޖޫން 2014
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބައެއް ބަދަލު ގެންނެވުން
25 ޖޫން 2014
1435 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސުން
22 ޖޫން 2014
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އުވާލެއްވުން
19 ޖޫން 2014
1435 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެއްސެވުން
19 ޖޫން 2014
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އުފެއްދެވުން
28 އޭޕްރިލް 2014
މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމަށް އަލުން ފެށްޓެވުން
6 ފެބުރުވަރީ 2014