"ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް" ގެ ގޮތުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން
21 ޖަނަވަރީ 2015
މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް އަހަރުގެ ލޯގޯއާއި ޝިޢާރު ކަނޑައެޅުއްވުމާއި، ލޯގޯއާއި ޝިޢާރު ބޭނުން ކުރެއްވުން
28 ޑިސެންބަރު 2014
މާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް، މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 9، 10، 11 މި ތިން ދުވަހު، ބަންދު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
8 ޑިސެންބަރު 2014
މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 7 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާއި، ޑިސެންބަރު މަހުގެ 8 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދު ދެ ދުވަސްކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
6 ޑިސެންބަރު 2014
ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި، ކުރިން އެފަދަ މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، އެކިއެކި ލަޤަބާއި ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބު އަލުން ކަނޑައެޅުއްވުން
9 ނޮވެންބަރު 2014
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯދުމުގެ ގިންތީގެ ޝަރުޠަށް ބަދަލުގެންނެވުން
25 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މާދަމާ، ބައެއް އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެންނެވުން
14 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ސަރުކާރުން ހިންގާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގާ ގޮތަށް ބައެއް ބަދަލު ގެންނެވުން
31 އޮގަސްޓް 2014
އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް އުވާލެއްވުން
24 އޮގަސްޓް 2014
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއާއި ސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފީސް އުވާލެއްވުން
24 އޮގަސްޓް 2014