"ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވުން
25 ފެބުރުވަރީ 2015
މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރޭ އަހަރު، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފާހަގަކުރައްވާ އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި ހިންގަވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ފޮނުއްވުން
19 ފެބުރުވަރީ 2015
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދަ ހޯއްދެވުމާބެހޭ
12 ފެބުރުވަރީ 2015
ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މުވައްޒަފުންވެސް ގަޑިޖެހުމުން ގަޑީލާރި ނެގޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
10 ފެބުރުވަރީ 2015
ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމާއި ސިޓީ އެޑްރެސްކުރެއްވުން
8 ފެބުރުވަރީ 2015
"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން" ގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބަލަހައްޓަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
4 ފެބުރުވަރީ 2015
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ހިތާމަ ފާޅުކުރުން
23 ޖަނަވަރީ 2015
"ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް" ގެ ގޮތުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން
21 ޖަނަވަރީ 2015
މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް އަހަރުގެ ލޯގޯއާއި ޝިޢާރު ކަނޑައެޅުއްވުމާއި، ލޯގޯއާއި ޝިޢާރު ބޭނުން ކުރެއްވުން
28 ޑިސެންބަރު 2014
މާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް، މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 9، 10، 11 މި ތިން ދުވަހު، ބަންދު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
8 ޑިސެންބަރު 2014