"ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވުން
28 ޑިސެންބަރު 2015
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
19 ޑިސެންބަރު 2015
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރުން
27 ނޮވެންބަރު 2015
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ އިޢުލާންތައް ފޮނުއްވަންޖެހޭ ސުންގަޑި
7 އޮކްޓޫބަރު 2015
"ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން" ޤާއިމު ކުރެއްވުން
6 އޮކްޓޫބަރު 2015
2015 އޮކްޓޫބަރު 1 ން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުން
30 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20، 21 އަދި 22 މި ތިން ދުވަހަކީވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު 3 ދުވަސްކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
15 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ފޮނުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެންނެވުން
15 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20، 21 އަދި 22 މި ތިން ދުވަހަކީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ތިން ދުވަސް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
14 ސެޕްޓެންބަރު 2015
2015 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާއި، 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
6 ސެޕްޓެންބަރު 2015