2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
28 ޖުލައި 2016
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޯކިޑް ކޮންފަރެންސް ފެސިލިޓީއާ ގުޅޭ
19 ޖުލައި 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަސް ބަންދުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
12 ޖުލައި 2016
"ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
28 ޖޫން 2016
"ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ" އުފެއްދެވުން
27 ޖޫން 2016
"އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް" ސަރުކާރުގެ ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރެއްވުން
22 ޖޫން 2016
"މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ"ގެ ނަން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަލުން ހަމަޖެއްސެވުން
22 ޖޫން 2016
ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދާ މުދާ، އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ނޫނީ ނުއުފުލާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން
2 ޖޫން 2016
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވާފައިވާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ނަޞީރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރުން
25 މޭ 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިސްލާޙާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅުން
11 މޭ 2016