ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެ ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020
‎ކޮރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2020
އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ "ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމެންޓް އޮން ދަ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސް" ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅު ހޯއްދެވުމަށް ނިންމަވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2020
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރައްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2020
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅުންފިލުއްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2020
"ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަން" ގެ ނަމުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2020
ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
20 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ އީޖާދީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ވިސްނުން ހިންގާ، ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
19 ފެބުރުވަރީ 2020