މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
2 މޭ 2019
މި ހިނގާ މޭ މަހުގެ 5 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
2 މޭ 2019
މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވައިލައްވައިފި
1 މޭ 2019
ޒުވާނުން މިއަދު އަޒުމު ކަނޑައަޅަންވީ ދިރިއުޅުމުގެ ޒިންމާތައް އަމިއްލައަށް އުފުލުގެ މުހިންމުކަން ޤަބޫލުކޮށް، ކޮންމެވެސް މަސައްކަތަކުން އާމްދަނީ ހޯދަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2019
އ.ދ.އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2019
ސްކައުޓުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ފެތުރިގެން ދާވަރަކަށް އޭގެ ހެޔޮ އަސަރު މުޖްތަމަޢަށް ކުރާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފުޓުބޯޅަ މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، "މަމެން އިންޓަރ-ސްކޫލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
27 އޭޕްރިލް 2019