އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްސް ރިސަލްޓިންގ ފްރޮމް މީޑިއޭޝަން، މުޢާހަދާގައި ސޮއިކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
25 ޖުލައި 2019
އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 ޖުލައި 2019
ދެ ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
25 ޖުލައި 2019
މެންޓަލް ހެލްތު ގެޕް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
25 ޖުލައި 2019
ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
24 ޖުލައި 2019
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ބެންޗް 7 އަށް އިތުރުކޮށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
23 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސްއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
22 ޖުލައި 2019
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވާދަކުރި ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
22 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ކަމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ޖުލައި 2019
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ޓީޓީން ރާއްޖެ ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
21 ޖުލައި 2019