ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުތުބުޚާނާގެ ކެޓަލޮގާއި ޑިޖިޓަލް އަރުޝީފު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޔާންކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
ތަރައްޤީ ލާމަރުކަޒުކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ގާތުން ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ދަތުރުފަތުރުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމަކުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅައިލުމުގެ ތަޞައްވުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ، ދިވެހި ދީބު ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ޚުލާސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
އިޤްތިޞާދު އަލުން އާރާސްތުކޮށް، ސިންދަފާތުކޮށް، އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް މި ސަރުކާރުން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކުރާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
”ޓްރީޓީ އޮފް އެމިޓީ އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިން ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ“ (ޓީ.އޭ.ސީ) މުޢާހަދާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2021
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދެ މުޢާހަދާއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރުވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2021
ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2021
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރުގެ ޙާލަތާއި، މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2021
ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ފެބުރުވަރީ 2021