ޤައުމެއް ކުރިއަރާދާނީ އުފެއްދުންތެރި، ހުނަރުވެރި، ވަރުގަދަ ޖީލެއް އުފެއްދިގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް
23 ނޮވެންބަރު 2019
ފަންސާސް ވަނަ ޤައުމީ ޓެނިސް ޗެންޕިއަންޝިޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2019
ޤައުމީ 44 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
23 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫއަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2019
މިފެށޭ 2020 ވަނަ އަހަރު، އެސް.އެމް.އީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
21 ނޮވެންބަރު 2019
ސްރީލަންކާގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
21 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
21 ނޮވެންބަރު 2019
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ދެ ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި
20 ނޮވެންބަރު 2019