މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ޔުނިސެފްގެ ސައުތު އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި
30 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުޅަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ބ. ފުޅަދުއަށް ވަޑައިގެންފި
30 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެހެންދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ބ. ފެހެންދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
30 ޖުލައި 2019
މި ސަރުކާރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ނާރެހަކީ، ސީދާ ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖުލައި 2019
އައި.އޯ.އައި.ޖީގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
29 ޖުލައި 2019