އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ސެންޓީނެރީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
17 ޑިސެންބަރު 2019
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހަކީ، ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2019
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއަށް ރައީސް ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2019
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2019
‎ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާއި ވިންދު އޮތްގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
16 ޑިސެންބަރު 2019
'ވިއަވަތި ރާއްޖެ' ކައުންސިލަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ 4 ވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2019
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ޑިސެންބަރު 2019
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ކަރާމަތަށް އުނިކަން ނާންނަގޮތަށް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އާންމު ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކެމްޕޭނެއް ހިންގެވުމަށް މީޑިޔާއަށް ގޮވާލަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
15 ޑިސެންބަރު 2019
"ވިއަވަތި ރާއްޖެ" ކައުންސިލަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2019
ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާއި ޖާހު މަތިކުރުމަށްޓަކައި، ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލުމަކީ، އަޅުގަނޑު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
15 ޑިސެންބަރު 2019