ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 މޭ 2019
މޯލްޑިވްސް ވޮލީ ބޯލް ވެޓަރަންސްގެ އޮނަރަރީ މެންބަރުކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
20 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 މޭ 2019
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
19 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 މޭ 2019
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮބް ހޯކް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 މޭ 2019
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
16 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 މޭ 2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 މޭ 2019