"2022: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރު" ގެ ލޯގޯ، އަންނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރައްވާ ގޮތަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
22 ޑިސެންބަރު 2021
‎ޗައިނާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ޑިސެންބަރު 2021
ޤައުމެއް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރައި ދިއުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމާއެކު އެކުދިންނަށް ތަމްރީނު ދީ، ތަރުބިއްޔަތުކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ލޯހުޅުވޭ ބަޔަކަށް ހެދުން މުހިންމު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ޑިސެންބަރު 2021
ހައްދުންމަތި (ލ) އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ 6 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
21 ޑިސެންބަރު 2021
"ނޭޝަނަލް ވަން ސްޓޮޕް ސަރވިސް" ގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
21 ޑިސެންބަރު 2021
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަޤަބް އަރުވައިފައިވާ ޢުމަރު ޒާހިރުގެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޑިސެންބަރު 2021
ދިވެހި ދައުލަތަށް ވަރަށްގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ ޢުމަރު ޒާހިރު، ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އެ ސްކޫލަށް އައު އިމާރާތެެއް ހޯދުމަށް އޮތް މައްސަލައަަށް ސަރުކާރުން ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދަވައިދެއްވައިފި ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ
20 ޑިސެންބަރު 2021
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލު މިއަދު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2021