ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
17 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
17 އޭޕްރިލް 2019
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ހަނދާނުގައި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަވަން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފި
17 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑެންޓަލް ކެއަރ ޔުނިޓް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
17 އޭޕްރިލް 2019
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2019
"ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ" ކެންޕެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2019
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ ވީހާ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް، ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 އޭޕްރިލް 2019
ފަލަސްތީނުގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019
ފްރާންސްގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019
ޔުގަންޑާގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019