ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ޤައުމުގެ މިހާރު ޙާލަތާބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2020
ކޮމަންވެލްތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
9 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ދުރާލާ ވެފައިވާ ބައެއް ތައްޔާރީތަކާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2020
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އ.ދ. ގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، މިހާރުން މިހާރަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މި ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިރޭ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
7 މާރިޗު 2020
ކޯވިޑް-19 ބަލި ފެނިފައިވާ ޤައުމަކަށް ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމީ ޓާސްކްފޯސްއާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 މާރިޗު 2020
އ.ދ. ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ޕެރޫގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި
7 މާރިޗު 2020
ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
6 މާރިޗު 2020
ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާއާއި ގޯނާކުރުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 މާރިޗު 2020