ހަތަރުވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤްރީރުކުރައްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރަސްމީ ޖާފަތެއް ބާއްވަވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް މީޑިޔާއަށް ދެއްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރައްވާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކުރައްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި، ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019