ކޮމަންވެލްތު އެންޓަރ ޕްރައިސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ކައުންސިލްގެ ޗެއަރމަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
13 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އާންމުންގެ އިތުބާރު ހޯދައި، ތަޞައްވުރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަން ފަށްޓަވައިފި
13 ފެބުރުވަރީ 2020
ފޮތްކިޔުމުގައި "ކްރިޓިކަލް ރީޑިންގ" ނުވަތަ ކަންކަމާއިމެދު ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ސުވާލު އުފައްދަން ކުދީންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ގޮވައިލައްވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2020
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމާބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައިވެސް މެންބަރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2020
އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަސް، ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުން ނިންމަވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2020
ސްރީލަންކާގެ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2020
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅިވަރި އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2020
ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ނަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުގެންނަވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2020
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކަނޑުފަޅުގެ ސާވޭ ނިންމާލައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020