ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ޓްރައިތޮލަން އެކްސް" ޙަރަކާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
28 ޖޫން 2019
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ގެ 24 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
27 ޖޫން 2019
މިސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތަކީ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން"- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
27 ޖޫން 2019
"ޑިސްކަވަރ ހޮސްޕިޓަލިޓީ" ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
27 ޖޫން 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
27 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި ހިންގާ ސެން ކްލާސްތައް ބައްލަވައިލައްވައިފި
27 ޖޫން 2019
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން "މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
26 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ޖޫން 2019