ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނުގެ އައު އެމްޕެރާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރ ރަސްކަމަށް އިސްކުރުމުގެ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ މައިގަނޑު ބޭނުންފުޅަކީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީ ހޯއްދެވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 އޮކްޓޫބަރު 2019
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއްވާލައްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ އޮދަވަރާއަށް ވަޑައިގެން އެސިޓީގެ މޭޔަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ އެއްވެސް މީހަކު ދޫކޮށްނުލާ، ކޮންމެ މީހަކީވެސް ޤާބިލު މީހަކަށް ހެދުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
20 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2019
މީރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންފުޅުތަކެއް ފޮނުއްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2019
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޕެރޭޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2019