ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. އަތޮޅުގެ ދެރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
6 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީޚުގައިވެސް، ކިޔަވައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދޭން ފެށީ މިސަރުކާރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ވެގެންދާއިރު އަންހެންބޭފުޅުންގެ ޙިއްޞާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ކުޑަފަރިއަށް ވަޑައިގެންފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް، ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019