ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފަމުންދިއުމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށްވެސް ފޯރާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް ދެ ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 5 ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 21 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި‏
28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
27 އޮކްޓޫބަރު 2019
މިއަހަރު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 5 ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 21 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
27 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
26 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ކުރިއެރުވުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
24 އޮކްޓޫބަރު 2019