‎ބޫޓާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
9 މޭ 2022
ބްރެޒިލް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
9 މޭ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ބައެއް އިސް މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
8 މޭ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 މޭ 2022
ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޖެމެއިކާގެ ކަމީނާ ޖޯންސަން ސްމިތް ގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ރާއްޖެއިން ތާޢީދުކުރާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަައިބު، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
4 މޭ 2022
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ރަނގަޅުވުމުގެ ފަހަތުގައި، ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2022
އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށާއި، އެފަދަ ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުންތައް މޫދާއި ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އުކައިލުން ހުއްޓުވުމުގައި ނޫސްވެރިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
3 މޭ 2022
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތީމެޓިކް ޑިބޭޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ވަޑައިގެންފި
2 މޭ 2022
މާފުށީ ރައްޔިތުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރަައްވައިފި
2 މޭ 2022