މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާމިނަތު ޢާޠިފާ އެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
11 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020ގެ ދަށުން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައްވައި ބޯޑަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
9 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޞިއްޙީދާއިރާގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދިމާވާ ކުއްލި ޞިއްޙީ ޙާލަތްތަކުގައި ފަރުވާދެވޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
5 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލަކު މަގު ހެދެމުގެ މަޝްރޫޢާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
4 ޖޫން 2020
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން ބިނާކުރުމަށް، ކުރު މުއްދަތެއްގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ ކޯސްތަކެއް ފެށުމާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޔަރލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 ޖޫން 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި
2 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ "ކޯ ލިވިންގ" ނުވަތަ "ޝެއާރިންގ އެކޮމަޑޭޝަން" ކޮންސެޕްޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިލައްވައިފި
2 ޖޫން 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ދިމާވާދަތިތަކާއި، އެ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 ޖޫން 2020