ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2019
މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2019
ސެނެހިޔާގެ ނަމުގައި ހިންގާ ސިފައިންގެ ކްލިނިކް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޭޕްރިލް 2019
ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީންގެ އެހީގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
23 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2019
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރިލް 2019
ފަންނުވެރި، ހުނަރުވެރި، ޤާބިލު މުޖުތަމަޢަކީ ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ވަރުގަދަ އެސެޓް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
21 އޭޕްރިލް 2019
އ.ދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2019