ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި، އެއަރޕޯޓާ ގުޅިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2021
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2021
ރާއްޖެ ހައި-ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމަކުން ގުޅައިލުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އާ ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2021
ދިވެހިރާއްޖެއިން "ސޭފް ސްކޫލްސް ޑެކްލަރޭޝަން" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2021
2040 ގެ ތަސައްވުރާ ގުޅޭގޮތުން ކުޑަކުދިންތަކެއް ލިޔެފައިވާ ދެ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
7 ޖަނަވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބޫދާބީގެ ވަލީއަޙުދު އަދި ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ އާމްޑް ފޯސަސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2021
"މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ބުލެޓިން،" ގެ ނަމުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރެދެއްވައިފި
1 ޖަނަވަރީ 2021
2021 ވަނަ އަހަރާ ސަރުކާރުން މި ކުރިމަތިލަނީ ޤައުމު އަލުން އާރާސްތުކުރުމުގެ ޢަޒުމާއި އިތުރު ހިތްވަރާ އެކުގައި - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 ޖަނަވަރީ 2021
ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ އަދި ސަރުކާރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި މައްޗަންގޮޅީ ދޭދަރުގޭ އިސްމާޢީލް ފިރާޤު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޑިސެންބަރު 2020