ކަލާފާނު ސްކޫލުން ބޭއްވި 'ފެހިދުވުން' ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
6 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ”އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަން“ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
5 ޖުލައި 2019
ސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދައިދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
4 ޖުލައި 2019
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ޖުލައި 2019
ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 ޖުލައި 2019
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕު ލީޑަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
2 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕުލާއޯ ސެމަކާއޯ ލޭންޑްފިލްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2019