ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި، މުޙައްމަދު ޝަހީބް، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބ. އަތޮޅު ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ގުޅީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
އައި. ޓީ. އެފް. ސީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ފްރޭމްވޯކް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
މެންޓަލް ހެލްތް އެމްބެސެޑަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ރީބްރޭންޑްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
8 އޮކްޓޫބަރު 2019