އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ފުރަމާނަ ޖާފަތެއް ދެއްވައިފި
8 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2019
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ދެއްވި ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖޫން 2019
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2019
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުވައިފި
8 ޖޫން 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭ ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
8 ޖޫން 2019
ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާއި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
8 ޖޫން 2019
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
8 ޖޫން 2019
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި
8 ޖޫން 2019
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އެރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
8 ޖޫން 2019