ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން، ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިންސާފުވެރިވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވައިލައްވައިފި
27 މާރިޗު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫ.އޭ.އީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރަށް ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
24 މާރިޗު 2021
މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
23 މާރިޗު 2021
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ފުރުސަތު ހުޅުއްވާލެއްވުމަށް ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމަވައިފި
23 މާރިޗު 2021
ރައީސް އޮފީހުން ކްރައިސިސް އެންޑް މޭޖަރ އިންސިޑެންޓްސް ކޮމިއުނިކޭޝަންސްއާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
22 މާރިޗު 2021
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވައިލައްވައިފި
22 މާރިޗު 2021
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު، މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
21 މާރިޗު 2021
ކޮވިޑް-19 ބަލިން އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
20 މާރިޗު 2021
ޓެންޒެނިޔާގެ އައު ރައީސް ސަމިއާ ސުލޫހޫ ޙަސަންއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 މާރިޗު 2021
ޓެންޒެނިޔާގެ 5ވަނަ ރައީސް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ރައީސްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 މާރިޗު 2021