ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އައު މަރުޙަލާއެއް ފެށިގެންދާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ޖަނަވަރީ 2020
ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގައި ކުރާ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ޖަނަވަރީ 2020
މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށި އެއް މަސައްކަތަކީ ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
8 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ "މަސްޖިދުއްރަޙްމަތު" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2020
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019ގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރި ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 ޖަނަވަރީ 2020
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި ޗައިނާގެ ސީ.އެމް.އީ.ސީގެ އޮފިޝަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 ޖަނަވަރީ 2020