މިއަދު ހެނދުނު ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅައި އެހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް، އެ ތަނަށްބަޔަކު ވަދެގެން ހިންގި ޢަމަލުތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފި
21 ޖޫން 2022
މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން އެއްވެސް އަތޮޅެއް ބާކީ ނުކޮށް، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދީނީ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ރާވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
20 ޖޫން 2022
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
20 ޖޫން 2022
ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ފުނަދޫއަށާއި، ނ. ހޮޅުދޫއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
19 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2022
މޭނާ ސްކޫލަކީ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގައި މަތީ މަޤާމެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސްކޫލެއްކަމަށާ އެ ސްކޫލްގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ، ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރާނެ މޮޅެތި ދަރިންތަކެއް ބިނާކޮށްދީފައިވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒަޢާމަތުގައި ހޮޅުދޫގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
18 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުނަދޫ ކައުންސިލާ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ފުނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
18 ޖޫން 2022
ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ 50 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ބިނާކޮށްދިން އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކަކީ އެ ސްކޫލުން މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރި ވަރަށް އަގުހުރި ހަދިޔާއެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖޫން 2022