ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
2 ޖަނަވަރީ 2022
އާ އަހަރުގެ ޢަޒުމަކަށް ހަދަންވީ، ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފެންވަރުން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 ޖަނަވަރީ 2022
ލާމަރުކަޒު ކުރުން ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ، އެ ކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތަކަށްވާތީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޑިސެންބަރު 2021
މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއްދޭ އެއްކަމަކީ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ އަޤީދާގެ މަތީގައި ދެމިތިބޭ ރަނގަޅު ޖީލެއް އުފެއްދުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
30 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ‌‏ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި‏
30 ޑިސެންބަރު 2021
'ބަރމިންގހަމް 2022- ކްއީންސް ބެޓްން' އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ރަސްމީކޮށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2021
މިއަދަށް ފަހު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރެވޭ، މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޯންނާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ނޮން މެޑިކަލް ވޮލަންޓިއަރުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 ޑިސެންބަރު 2021
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެ އަތޮޅު މާފުށްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ މާލެ ވަޑައިގެންފި
28 ޑިސެންބަރު 2021