ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މުޝީރުންގެ ގޮތުގައި 4 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2019
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައި އިންޖީނަކީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު, ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުންރާވާ ސަރައްޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވައި މިސްކިތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު, ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުންރާވާ ސަރައްޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019