މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަމަވާނެ
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާ މިރޭ ކުޅުނު މެޗް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް 4 ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރިޟުވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެރިންނާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ކުލިނިކު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރގެ މަޤާމާ، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019