"އަންވެއިލިންގ ވިޝަން 2019" ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2019
"އަންވެއިލިންގ ވިޝަން 2019" އާރޓްފެސްޓިވަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާން
6 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން "މިހާރު އެވޯޑްސް 2019" ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
5 އޮގަސްޓް 2019
3 ޤާނޫނަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ފާސްކުރައްވާފައިވާ 3 ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
5 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެވަޑައިގެންފި
5 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހދ. ހަނިމާދޫ ރަށުކައުންސިލާއި އެރަށުގެ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވި ފުރާމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
2 އޮގަސްޓް 2019