އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
10 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 ޖުލައި 2019
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުފަންވާ ދަރިވަރުންނަކީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ، ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ސިޔާސަތެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
9 ޖުލައި 2019
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
9 ޖުލައި 2019
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ފިޔަވައްޗާއި ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންނާ ސޯޝަލްކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ޖުލައި 2019
ރ. އަލިފުށީ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރު އެ ރަށު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި
8 ޖުލައި 2019
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވެގެންދާއިރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ މާއުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ފެންނާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ޖުލައި 2019
އައި.އޯ.އައި.ޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސީޝެލްސްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
7 ޖުލައި 2019
ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން ކުރި ބަލިމީހާގެ ހާލު، ނައިބު ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި
7 ޖުލައި 2019
ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް ހޯދައިދޭން، މުޅި ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
7 ޖުލައި 2019