މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020
ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް މިހާތަނަށް ފޯނުން ނުގުޅިހުރި ފަރާތްތަކުން އެ ބޭފުޅުންގެ ފޯނު ނަންބަރު ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2020
"ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި
2 ފެބުރުވަރީ 2020
"ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2020
ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި 7 ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮއްސި
2 ފެބުރުވަރީ 2020
ކޮމަންވެލްތުގެ ޢާއިލާއާ ރާއްޖެ އަލުން ގުޅުމުގެ މުނާޞަބާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2020
ރާއްޖެއިން އަލުން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅިފައިވާކަން ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ފޯނުން ގުޅުއްވާ ހާމަކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2020
"ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅުންފިލުއްވައިފި
31 ޖަނަވަރީ 2020
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދުގެ ދަތުރުފަތުރު ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައި، ބަލި ފެތުރެމުންދާ ޤައުމުތަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި
30 ޖަނަވަރީ 2020