ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މުލަ މޯލްޑިވްސް ބްރޭންޑް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
19 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިބު، ހޯރަފުށީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތިލަދުންމަތީގެެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
19 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ކުޑަކުދިންގެ އެޑިއުކޭޝަނަލް ވާހަކަފޮތް "ބޮސް އޮފް މައި ބޮޑީ" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2021
ޘާނަވީ އިމްތިޙާން ނިންމާ، މަތީ ޘާނަވީއާ ކުރިމަތިލާ ކުދިންގެ ޢަދަދު މަދުކަމަށާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ބެލެނިވެރިންވެސް، ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ޘާނަވީ ފުރިހަމަކުރަން ހިތްވަރުދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
18 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
18 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައި
18 ނޮވެންބަރު 2021
ޓުވާލޫގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2021
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2021
އިންޑިއާގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
17 ނޮވެންބަރު 2021