އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް، އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ނޮވެންބަރު 2021
ދީނީ ޢިލްމު ރާއްޖޭގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެތުރުމަށް މި ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހއ އަދި ހދ ގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފި
20 ނޮވެންބަރު 2021
‎ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ.ގެ އެހީގައި ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކުރި ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭ މަރުކަޒު " އުފަންވެނި ޞިއްޙަތު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
20 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢު ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކުރެއްވި
20 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ގަމު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ގަމުގައި ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުން ދޭހަވަނީ ގަމަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި
20 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މިހާރުވެސް 16 ވަރަކަށް މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދަވާތީ ކައުންސިލުން އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރެއްވި
20 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ނެއްލައިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަވައިދެއްވާތީ ކައުންސިލުން އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރެއްވި
20 ނޮވެންބަރު 2021
ސަރުކާރުން ކަންކަން ލާމަރުކަޒުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވައި އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ކަމުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ނުހިނގާ ރަށެއްނެތް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
19 ނޮވެންބަރު 2021