ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވައިފި
15 މޭ 2022
ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫ.އޭ.އީ. އަށް ވަޑައިގެންނެވުމަަށް ނިންމަވައިފި
14 މޭ 2022
ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ރައީސްގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރައްވައިފި
14 މޭ 2022
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ’މަޖީދީ ރަން‘ އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
13 މޭ 2022
ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު ޚަލީފާ ބިން ޒާއިދު އާލް ނަހްޔާން އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ތިން ދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
13 މޭ 2022
ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޔޫ.އޭ.އީގެ ވަގުތީ ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު، އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާއަށާއި އަބޫދާބީގެ ވަލީއަޙުދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖު ފޮނުއްވައިފި
13 މޭ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް، ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
12 މޭ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމް.ޑީ އަދި ސީ.އީ.އޯއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 މޭ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
12 މޭ 2022
ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
11 މޭ 2022