ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
13 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
13 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. އަދި ގދ. ގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 ޖުލައި 2019
ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ ބާނާ މަސްއިތުރުކުރުމާއެކު މަހަށް ލިބޭ އަގު މަތިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި އެދިމާއަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިމަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 ޖުލައި 2019
އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ތިނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި
12 ޖުލައި 2019
ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ، އަމިއްލަ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާ، ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
11 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
10 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. މީދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
10 ޖުލައި 2019