ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު، މިއަހަރު 39 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވުމަށް ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމަވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019
"ނެޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ރިވައިޓަލިޒިން ޕަބްލިކް ހެލްތް" މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
6 ނޮވެންބަރު 2019
ނޮވެމްބަރ 10 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި
5 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2019
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2019
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސާއި އަނެކުންނަށްވެސް ކޮށްދޭންޖެހޭ މުހިންމުކަމެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
4 ނޮވެންބަރު 2019
ނޮވެންބަރު ތިނަކުން ލިބިގަންނަންވީ ފިލާވަޅަކީ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ކުރަންވީ ކަންކަން ދެނެގަނެ، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ނޮވެންބަރު 2019
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިލޭ ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރި 100ވަނަ ބަލިމީހާގެ ގާތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ހާލު ބައްލަވާލައްވައިފި
3 ނޮވެންބަރު 2019