”ޓްރީޓީ އޮފް އެމިޓީ އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިން ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ“ (ޓީ.އޭ.ސީ) މުޢާހަދާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2021
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދެ މުޢާހަދާއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރުވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2021
ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2021
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރުގެ ޙާލަތާއި، މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2021
ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ފެބުރުވަރީ 2021
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަޤަބް އަރުވައިފައިވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޖަނަވަރީ 2021
ދިވެހި ދައުލަތަށް ވަރަށްގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި
31 ޖަނަވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2021
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ގިންތީގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ޖަނަވަރީ 2021
ކުނީގެ މިންވަރު މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ގޮވައިލައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2021