ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޞިއްހީދާއިރާގައި މިވަގުތު ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2020
މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2020
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބެ ކުރިމަތިލާ މި ރަމަޟާން މަހަކީ ދީލަތިކަމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކޮށް، މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައި، އަޅައިލާ މައްސަރަކަށް ހެއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅޭގޮތުން ބަނގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 އޭޕްރިލް 2020
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމާއި، ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފައިންގެ 128 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާއި ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އަރިސްކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 އޭޕްރިލް 2020
މާލޭގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާކޮށް އެޗްޕީއޭ އިން ނެރެފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން 2020 އެޕްރީލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޕްރީލް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
16 އޭޕްރިލް 2020
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއް، ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި ރައްކާތެރިކަން އިސްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2020