ތައިލެންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަތޮޅުގެ ދެރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ކުރަން މިއުޅޭ ކަމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މާލީ ތަނަވަސްކަމުގެ ބޭނުން، ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފާނެ އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުން، ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި އުފައްދައިދިނުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލަރުންނާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަލިފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފި
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލަރުންނާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. މީދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019