ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ކުރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގުރުއަތު ނެގުމާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
3 މޭ 2019
ތެދުވެރިކަމާއެކު ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނޫސްވެރިންނަށް ގޮވާލައްވައިފި
3 މޭ 2019
ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން މިސަރުކާރުން ނޫސްވެރިޔާ ހިފައި ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 މޭ 2019
މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
2 މޭ 2019
މި ހިނގާ މޭ މަހުގެ 5 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
2 މޭ 2019
މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވައިލައްވައިފި
1 މޭ 2019
ޒުވާނުން މިއަދު އަޒުމު ކަނޑައަޅަންވީ ދިރިއުޅުމުގެ ޒިންމާތައް އަމިއްލައަށް އުފުލުގެ މުހިންމުކަން ޤަބޫލުކޮށް، ކޮންމެވެސް މަސައްކަތަކުން އާމްދަނީ ހޯދަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2019
އ.ދ.އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2019