ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ އުމްރާނީ އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
21 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާ ކުރައްވާފައި
21 ފެބުރުވަރީ 2024
ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދައިން، ޞިނާޢީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ގެމަނަފުށީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
21 ފެބުރުވަރީ 2024
‎މާވަރުލު އެއާޕޯޓާއި ގައްދޫއާ އެއްގަމު މަގުން ގުޅުވައިދޭނަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
21 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
21 ފެބުރުވަރީ 2024
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 25 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުއްވައިލައްވާނެ
21 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމާއި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ތިނަދޫ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިޤުތިޞާދީގޮތުން ސިޓީގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރަންހުރި މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024