"ވައި-ޕިއަރ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރޒް ޕުރޮގުރާމު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
9 ޖޫން 2022
މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދޫކުރާ 5000 ގޯތީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދޫކުރާ 3000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އިޢުލާން ކުރާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ޖޫން 2022
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަށްދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ކަމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖޫން 2022
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީގެ "ޕްލެޓިނަމް ޖުބިލީ"ގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
8 ޖޫން 2022
އުފެދޭ ކުނި މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
8 ޖޫން 2022
"ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމު 2021-2023"ގެ ފަސްވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފި
8 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
8 ޖޫން 2022
"ޕަވަރ ޓު ޕާރސުއޭޑް" ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރޒް ޕުރޮގުރާމުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
7 ޖޫން 2022
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރެއްވި 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
5 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
5 ޖޫން 2022