ރިޔާސީ ބަޔާން 2024: ސަރުކާރުގެ ރޭވުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑަކަށް ދަރަނި އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު ގެނައުމަށް، އިޞްލާޙީ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި ހިންގުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ފެބުރުވަރީ 2024
ރިޔާސީ ބަޔާން 2024: ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ތަޢުލީމާއި، އާމުދަނީއާއި، ޞިއްޙަތާއި، އޯގާވެރިކަމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އުފާވެރި އިޙްސާސްތަކުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު މަޙްރޫމް ނުކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ފެބުރުވަރީ 2024
ރިޔާސީ ބަޔާން 2024: އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ވައިގެމަގުންވެސް ޤައުމު ދިފާޢުކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ޢަސްކަރީ ޤާބިލުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ފެބުރުވަރީ 2024
ރިޔާސީ ބަޔާން 2024: ސަރުކާރު ކުރިއަށްދަނީ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫޙު ނުގެންގުޅޭނެކަމަށްވީ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ލިމިޓެޑް" އުފައްދަވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2024
ރާއްޖެއިން ލިބޭ ބޭހަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަމުގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2024
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައި، އެކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ދެންނެވުން ނެރުއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2024
ސްރީލަންކާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2024
ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް މަސްވެރިންނަށް ނުދެވިހުރި ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ފެބުރުވަރީ 2024
ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިވަގުތަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2024