ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކުވެއިތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
17 ޖަނަވަރީ 2020
‎އޮޕެކް ފަންޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2020
އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް ވާޖިބެއް -ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 ޖަނަވަރީ 2020
ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދިރާސާގެ ޙަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2020
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2020
ލާމަސީލު ޒުވާނާ 2020، ކޭމްޕުން ދަސްވާ ކަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2020
ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އައު މަރުޙަލާއެއް ފެށިގެންދާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ޖަނަވަރީ 2020
ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގައި ކުރާ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ޖަނަވަރީ 2020