ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
16 ޖަނަވަރީ 2022
އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ކެރީބިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސްޓޭޓްސް (އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް)ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2022
ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްވަރު ކޯވިޑް-19 ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ދިއްފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރެއްވި
9 ޖަނަވަރީ 2022
ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ފަސް ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
5 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް އެއް ކެމްޕަހެއްގެ ދަށަށް ގެނައުމުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނިންމަވާދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖަނަވަރީ 2022
ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ނަފާ ލިބޭ ގޮތަށް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ޖަނަވަރީ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ބޮޑު ރަށެއް ކުޑަ ރަށެއް ތަފާތު ނުކުރުއްވައި ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް އިސްކަންދެއްވާތީ އެ ކަން ބަލައިގަންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
5 ޖަނަވަރީ 2022
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2022