ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމުގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
17 ޖޫން 2019
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބުރޫއަރާފާނޭފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުން ދުރުވުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހައި މުއައްސަސާތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
17 ޖޫން 2019
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
17 ޖޫން 2019
ބޭރުގެ ތިން ޢިއްޒަތްތެރިއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި
17 ޖޫން 2019
ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ތަޞައްވަރު ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖޫން 2019
މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް 2019 މިއަދު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ފަށައިފި
17 ޖޫން 2019
ދެ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
16 ޖޫން 2019
ނިއުޒިލެންޑާއި، އޮސްޓްރޭލިއާއާއި، މޯލްޓާއާއި، ބަހްރެއިންގެ އާ ސަފީރުން، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
16 ޖޫން 2019
ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
15 ޖޫން 2019
ޔޫތު ލީޑާސް ފޯރަމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
13 ޖޫން 2019