ބްރިޖް ލިޓްލް ލަރނަރސް ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި
29 ޖޫން 2022
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ، ވައިޓް ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖޫން 2022
ކަނޑުތަކުގެ 30 އިންސައްތަ ހިމާޔަތްކޮށް، އަދި ކަނޑުތައް 100 އިންސައްތަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް، އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖޫން 2022
އ.ދ.ގެ އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގެ 5 ވަނަ އިންޓަރެކްޓިވް ޑައިލޮގުގައި، ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދުތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
28 ޖޫން 2022
ކޮމަންވެލްތު އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ މުހިންމު ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ފަހުން މި ހިނގައި ދިޔަ ކަންކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ މިއަދު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
28 ޖޫން 2022
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވީ އެ ކުއްޖެއްގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖޫން 2022
އ.ދ. ގެ އޯޝަންސް ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
27 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރުވާންޑާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
27 ޖޫން 2022
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކުން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖޫން 2022
ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ރީޓްރީޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
25 ޖޫން 2022