ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލޭގެ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދު ބައްލަވައިލައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގައި ސާބިތުކަންމަތީ ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޙައްޖުގެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 'މިލަދެކުނު އަދަބީ ޢީދު 2019' ނިންމުމުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މިޤައުމާއި މި ޖީލުގެ ދަރީން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މުހިންމު ވާޖިބެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސަރުކާރުގެ މިސްރާބުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މަތީ ފެންވަރުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
12 ސެޕްޓެންބަރު 2019