މާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫ ޗަސްބިމާއި، މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ ޝިޕްރެކް ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2021
"ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންސް އިން ޓެކްސް މެޓަރސް،" އާއި، އެ މުޢާހަދާއާ ގުޅޭ އިތުރު ދެ މުޢާހަދާއެއް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2021
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކުރާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނާ ޙިއްޞާކޮށްފި
9 ފެބުރުވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2021
"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެންގެވުމަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
7 ފެބުރުވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުތުބުޚާނާގެ ކެޓަލޮގާއި ޑިޖިޓަލް އަރުޝީފު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޔާންކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
ތަރައްޤީ ލާމަރުކަޒުކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ގާތުން ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ދަތުރުފަތުރުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމަކުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅައިލުމުގެ ތަޞައްވުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ، ދިވެހި ދީބު ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ޚުލާސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021
އިޤްތިޞާދު އަލުން އާރާސްތުކޮށް، ސިންދަފާތުކޮށް، އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް މި ސަރުކާރުން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކުރާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021