މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
16 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 މޭ 2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 މޭ 2019
ދިވެހި ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް، ޢާއިލީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ލިބޭނެ ކުދިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަޤްޞަދެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 މޭ 2019
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަން އިނގިރޭސިބަހުން ބޭނުންކުރާގޮތް ކަނޑައަޅުއްވައިފި
8 މޭ 2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 މޭ 2019
އެކަކުގެ ޙައްޤު އޮންނަކަން ގަބޫލުކުރާ ހިނދު އަނެކާގެ ޙައްޤުގެ މަތިންވެސް ހަނދާންކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
5 މޭ 2019
ރަމަޟާން މަސް ލިއްބައިދޭ އެންމެ މަތިވެރި ފިލާވަޅަކީ، އެކަކު އަނެކަކުގެ އިޙްސާސްތައް ދެނެގަނެ، އަޅާލައި އެއްބަނޑުއެއްބަފާކަމުގެ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 މޭ 2019
ދަސްވެނީންނަށް ލިބުނު ޢިލްމާއި ހުނަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
4 މޭ 2019
ކިޔެވުމުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމުގައި ކުޅިވަރު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
4 މޭ 2019