އައި.އޯ.އައި.ޖީގައި ހޯދާ ކޮންމެ ރީތި ނަމަކީ، މުޅި ޤައުމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް މަތިވެރި ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި.
14 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވައިފި
14 ޖުލައި 2019
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
14 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
13 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 ޖުލައި 2019
އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ތިނަދުއަށް ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
13 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ހިންގަވާ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދިވެހި ރުކެއް އިންދަވައިދެއްވައިފި
13 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއާއި ކުނިގޮނޑާއި އައިސް ޕްލާންޓް ބައްލަވައިލައްވައިފި
13 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި
13 ޖުލައި 2019